• Polski
  • English

Jakie warunki muszę spełnić?

Wytyczne do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ określają warunki rekrutacji oraz kwestie związane z wyjazdami stypendialnymi studentów i doktorantów Wydziału Humanistycznego na uczelnię partnerską w ramach Programu Erasmus+, zwanego dalej Programem.

REKRUTACJA

1. Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach Programu prowadzona jest wiosną (lutymarzec) oraz jesienią (październik-listopad) każdego roku zgodnie z terminami określonymi przez Biuro Programów Międzynarodowych. Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności informuje o niej studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

2. Prawo udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu mają studenci i doktoranci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a. znajdują się na pierwszym lub drugi roku studiów I stopnia albo na pierwszym roku studiów II stopnia na kierunku Filozofia, Socjologia, Kognitywistyka, Polityka społeczna i Religioznawstwo oraz na pierwszym roku na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (studenci znajdujący się na trzecim roku studiów licencjackich, którzy zamierzają podjąć dalsze studia na Wydziale Humanistycznym, oraz studenci studiujący w chwili otwarcia rekrutacji na drugim roku MISH-S, którzy zamierzają uzyskać stopień licencjata na jednym z kierunków prowadzonych na WH, mogą wziąć udział tylko w rekrutacji ogłaszanej jesienią danego roku kalendarzowego),

b. nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest wyjazd o długości do 12 miesięcy w ramach każdego stopnia studiów),

c. legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,5,

d. potwierdzą odpowiednimi certyfikatami lub zadeklarują, że władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń,

e. złożą w terminie wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami,

f. przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych,

g. zadeklarują w treści listu motywacyjnego, że zdobędą w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej co najmniej 20 punktów ECTS (pobyt semestralny) lub co najmniej 40 punktów ECTS (pobyt roczny),

h. otrzymają przynajmniej dwie opinie od wykładowców – w przypadku wyjazdu na III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia i w trakcie studiów doktoranckich obowiązkowa jest opinia opiekuna/promotora.

3. Każdy student może przedstawić maksymalnie trzy propozycje ośrodków partnerskich, do których aplikuje, wskazując na swoje preferencje.

4. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyjazdu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+, w skład której wchodzą Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności i przedstawiciele Dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii.

5. Od decyzji Komisji możliwe jest odwołanie do Dziekana Wydziału Humanistycznego w terminie do dwóch tygodni od chwili podania decyzji do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale

6. Decyzja Dziekana jest ostateczna.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU

1. W przypadku studentów nominowanych do wyjazdu pobyt nie może zostać zrealizowany w ramach Wydziału Humanistycznego, jeśli:

a. student nie zaliczył roku akademickiego w danym roku kalendarzowym i został skierowany na powtarzanie roku lub uzyskał zaliczenie warunkowe,

b. znajduje się na urlopie zdrowotnym,

c. przestał być studentem Wydziału Humanistycznego.

2. Do obowiązków studenta przygotowującego wyjazd należy:

a. kontakt z osobą odpowiedzialną za Program w dziekanacie Wydziału Humanistycznego,

b. udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Biuro Programów Międzynarodowych,

c. przygotowanie dokumentacji wymaganej przez uczelnię partnerską oraz terminowa rejestracja w systemie uczelni zagranicznej i/lub wysłanie dokumentów (w zależności od wymogów),

d. wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW,

e. uzyskanie zgody Prodziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności (wydanej na podstawie opinii odpowiedniego wicedyrektora) na Indywidualny Plan Studiów zawierający przedmioty, które mają być realizowane podczas wyjazdu oraz przedmioty wynikające z Programu studiów na Wydziale Humanistycznym wraz z określeniem warunków, terminów i sposobu uzupełnienia przez studenta zaległości będących wynikiem różnicy w planach studiów wraz z powołaniem opiekuna w celu sprawowania opieki dydaktyczno-naukowej w roku akademickim, w którym ma miejsce pobyt stypendialny.

f. przygotowanie dokumentu Learning Agreement zawierającego przedmioty mające być realizowane na uczelni partnerskiej wraz z punktami ECTS, których minimalna suma wynosi w przypadku wyjazdu semestralnego 20 punktów ECTS, a w przypadku wyjazdu rocznego 40 punktów ECTS,

g. sporządzenie Tabeli Zajęć Ekwiwalentnych (TZE) określającej przedmioty wchodzące w skład programu studiów w uczelni macierzystej oraz ich ekwiwalenty na uczelni partnerskiej mające być zrealizowane podczas wyjazdu stypendialnego,

h. wpisanie przedmiotów do Usosweba. 3. Dokumentację w postaci Learning Agreement oraz TZE akceptują w kolejności odpowiedni wicedyrektor oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności.

WYJAZD STYPENDIALNY

1. Długość trwania wyjazdu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

2. Przedłużenie pobytu możliwe jest tylko w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym po wyrażeniu zgody przez uczelnię macierzystą i uczelnię partnerską oraz zatwierdzeniu przez odpowiedniego wicedyrektora oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności Learning Agreement oraz TZE na kolejny semestr.

3. Do obowiązków studenta należy:

a. przedstawienie ostatecznej wersji Indywidualnego Planu Studiów, Learning Agreement oraz TZE, a także wpisanie przedmiotów do systemu Usos w terminie do sześciu tygodni od chwili rozpoczęcia studiów na uczelni partnerskiej (po tym terminie jakiekolwiek zmiany są możliwe wyłącznie za łączną zgodą koordynatora odpowiedzialnego za dany kierunek na uczelni partnerskiej, Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności na Wydziale Humanistycznym oraz odpowiedniego wicedyrektora),

b. podjęcie systematycznej nauki i godne reprezentowanie Wydziału Humanistycznego,

c. zrealizowanie na uczelni partnerskiej programu dającego co najmniej 20 punktów ECTS w semestrze lub co najmniej 40 punktów ECTS w przypadku pobytu rocznego,

d. zaliczenie wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w Indywidualnym Planie Studiów i Learning Agreement oraz na TZE,

e. rozliczenie wyjazdu w sposób wymagany przez Biuro Programów Międzynarodowych oraz Wydział Humanistyczny,

4. Student w przypadku zaistnienia okoliczności wyjątkowych (choroba, klęski żywiołowe, działania wojenne etc.) może wystąpić o zgodę na przerwanie studiów na uczelni partnerskiej.

5. Zgodę na przerwanie pobytu stypendialnego wskutek zajścia okoliczności wyjątkowych wyraża Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

ROZLICZENIE WYJAZDU

1. Student/doktorant zobowiązany jest po powrocie z pobytu stypendialnego do złożenia do Prodziekana ds. Studenckich wniosku o uznanie przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej wraz z kopią Transcript of Records oraz samodzielnym tłumaczeniem nazw przedmiotów i propozycją przeliczenia ocen.

2. Student/doktorant zobowiązany jest po powrocie do uzupełnienia ewentualnych zaległości w Programie studiów na Wydziale Humanistycznym będących wynikiem pobytu stypendialnego zgodnie z warunkami określonymi w Indywidualnym Planie Studiów.

3. Decyzję o zaliczeniu/niezaliczeniu przedmiotów oraz zgodę na zaliczenie semestru/roku na podstawie przedstawionej dokumentacji (Indywidualny Plan Studiów, Transcript of Records, TZE, lista przedmiotów w Usosweb) po zaopiniowaniu wniosku przez odpowiedniego wicedyrektora podejmuje Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności lub Dziekan/Prodziekan .

4. Zaliczenie semestru/roku następuje po zrealizowaniu przez studenta/doktoranta zatwierdzonego uprzednio Indywidualnego Planu Studiów, określającego warunki i terminy zaliczenia różnic programowych przy spełnieniu wymogu uzyskania 30 punktów ECTS za semestr i 60 punktów ECTS za rok (w tym odpowiednio 20/40 punktów uzyskanych podczas pobytu stypendialnego).

5. W przypadku niezaliczenia maksymalnie dwóch przedmiotów podczas wyjazdu stypendialnego Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności decyduje o warunkach poprawy oceny niedostatecznej, zarządzając na wniosek studenta/doktoranta egzamin komisyjny.

6. W przypadku niepoprawienia przez studenta/doktoranta oceny niedostatecznej stosuje się zasady przyjęte na Wydziale Humanistycznym.