• Polski
  • English

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

UmowaRezultatyAdresaciUczestnicyDo pobraniaKontakt

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Projekt przewiduje opracowanie i praktyczne wdrożenie ośmiu modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły będą zawierać szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostaną opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Projekt adresowany jest do nauczycieli akademickich z europejskich uczelni technicznych, którzy prowadzą przedmioty związane z energetyką i chcą w ich ramach uwzględniać w większym stopniu treści społeczne i humanistyczne.

Pośrednią grupę docelową stanowią słuchacze studiów drugiego i trzeciego stopnia z uczelni technicznych biorących udział w projekcie, z partycypacyjnym udziałem których planuje się wdrażanie opracowywanych programów nauczania.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, będący jednocześnie partnerem merytorycznym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Pozostałymi uczestnikami projektu są: Czech Technical University in Prague, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Helmholtz Centre for Environmental Research z Niemiec oraz Technical University of Catalonia i Merience SCP z Hiszpanii.

dr Piotr Stankiewicz

e-mail: piotrek@umk.pl

www.teachener.eu

Wydarzenia 

Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Szkoła Zimowa projektu TEACHENER