• Polski
 • English

Stypendia i pomoc materialna 2018/19

POMOC MATERIALNA (zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu )

 1. Świadczenie z pomocy materialnej nie może być przyznane studentowi, który posiada już tytuł magistra. Natomiast osoba, która ukończyła studia I stopnia, może otrzymać stypendium wyłącznie na studiach II stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 2. Wszystkie potrzebne informacje, regulamin, wzory oświadczeń, opis obsługi generatora stypendialnego, terminy składania wniosków oraz odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej http://www.stypendia.umk.pl
 3. Dodatkowe informacje na temat dokumentów można uzyskać w dziekanacie (pokój 106).
 4. Wnioski o stypendia składa się za pomocą generatora po zalogowaniu na swoje konto w USOSweb, a po zatwierdzeniu wniosku, drukuje się go i dostarcza do dziekanatu (pokój 106) wraz z dokumentacją. W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi należy wypełnić i wydrukować również oświadczenie o dochodach.
 5. Gdy wnioski zostaną rozpatrzone, student jest powiadamiany mailowo, aby zgłosić się do dziekanatu (pokój 106) po odbiór decyzji. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po odebraniu decyzji przez studenta! Decyzję może odebrać wyłącznie wnioskodawca. Ewentualne upoważnienie dla innej osoby należy złożyć osobiście w dziekanacie, podczas składania wniosku. Możliwe jest również upoważnienie sporządzone w obecności notariusza.

 

Stypendia socjalne

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 106, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca (do czerwca).

W tym miesiącu termin jest inny

GENERATOR JEST OTWARTY TYLKO DO 25 PAŻDZIERNIKA
I TYLKO DO TEGO DNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W DZIEKANACIE

UWAGA: Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta, rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, współmałżonka studenta, dzieci studenta.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)

oraz spełnia choćby jedną z n/w przesłanek:

 •  ukończył 26 rok życia
 • pozostaje w związku małżeńskim
 • ma na utrzymaniu dzieci
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w roku 2017,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym,
 • miesięczny dochód w 2017 r. i obecnie jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu

 W przypadku samodzielności finansowej student składa do stypendium socjalnego i zapomogi:

– tylko swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o niepobieraniu stypendium na innym kierunku, o dochodach nieopodatkowanych oraz o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (wzory znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl)

– (ewentualnie) zaświadczenia współmałżonka i dzieci.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które są zobowiązani złożyć wszyscy wnioskodawcy z wyjątkiem samodzielnych finansowo:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2017: studenta, rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę).
  Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIE z Urzędu Skarbowego za 2017 r.
 1. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2017 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
 2. Zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty).

UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy, albo obojga rodziców (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).

 1. Oświadczenie o oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór znajduje się na stronie umk.pl w zakładce dokumenty)

  

INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:

 1. a) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa. UWAGA! Na zaświadczeniu musi się znaleźć informacja, że liczba ha dotyczy roku 2017, a nie roku 2018.
 2. b) W przypadku alimentów należy dostarczyć:

– wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana)

lub

– zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

 

UTRATA DOCHODU przez członka rodziny studenta. Nie każdy dochód znajduje się w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych (informacje w Ustawie o świadczeniach rodzinnych na stronie stypendia.umk.pl w zakładce Dokumenty)

W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny bez prawa do zasiłku; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em za rok 2017; zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej itp.

W przypadku śmierci ojca lub matki studenta– kserokopia aktu zgonu.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu).

W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego należy dostarczyć:

– umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.

Stypendia specjalne

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego powinien najpierw dostarczyć ORZECZENIE o przyznaniu stopnia niepełnosprawności do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Następnie należy wypełnić w generatorze WNIOSEK, zatwierdzić i wydrukować go, dołączyć kserokopię orzeczenia oraz oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty).

Wniosek z dokumentami należy złożyć w Dziekanacie (pokój 106, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca (do czerwca).

W tym miesiącu termin jest inny

GENERATOR JEST OTWARTY TYLKO DO 25 PAŹDZIERNIKA
I TYLKO DO TEGO DNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W DZIEKANACIE

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów.

Zapomoga

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie ZAPOMOGI powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH takie, jak do stypendium socjalnego, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca.

W tym miesiącu termin jest inny

GENERATOR JEST OTWARTY TYLKO DO 25 PAŻDZIERNIKA
I TYLKO DO TEGO DNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W DZIEKANACIE

 

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:

 • wszystkie dokumenty takie, jak w przypadku stypendium socjalnego (studenci, którzy otrzymują już stypendium socjalne nie składają ponownie dokumentów, ale drukują z generatora oświadczenie o dochodach)
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację, która stanowi podstawę wniosku o przyznanie zapomogi.

O zapomogę można się ubiegać w terminie 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Może to być;

 • urodzenie dziecka,
 • śmierć najbliższego członka rodziny studenta,
 • choroba studenta i związane z nią koszty leczenia,
 • inne zdarzenia losowe, które spowodowały pogorszenie się warunków materialnych studenta.

Stypendium Rektora

Na I roku studiów I stopnia lub jednolitych można otrzymać stypendium wyłącznie jako laureat i finalista olimpiady (studia I stopnia i jednolite muszą być rozpoczęte w roku zdania matury)

Student I roku studiów II stopnia może otrzymać stypendium Rektora na podstawie osiągnięć oraz ocen z III roku jednak studia magisterskie muszą być ROZPOCZĘTE W CIĄGU ROKU OD UKOŃCZENIA LICENCJACKICH.

Szczegółowe informacje znajdującymi się na stronie www.stypendia.umk.pl

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium Rektora powinien wypełnić WNIOSEK w generatorze. Średnia ocen z poprzedniego roku jest wprowadzana przez pracowników dziekanatu.

Absolwenci innych uczelni lub kierunków spoza Wydziału Humanistycznego przyjęci na I rok II stopnia, powinni dostarczyć do dziekanatu zaświadczenie z poniższymi informacjami:

 • adnotacja pracownika dziekanatu: „średnia ocen negatywnych i pozytywnych z III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/18”,
 • suma ocen negatywnych i pozytywnych oraz liczba ocen.

Po wprowadzeniu średnich ocen do USOS-a przez pracownika dziekanatu, student może wypełnić wniosek w generatorze, a następnie wydrukować go i złożyć w wyznaczonym przez Rektora punkcie (informacje zostaną umieszczone na stronie www.stypendia.umk.pl).

 

Terminy składania wniosków również zostaną określone przez Rektora i umieszczone na stronie www.stypendia.pl .

Do wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć:

 • oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty)
 • ewentualnie zaświadczenia o pozostałych osiągnięciach naukowych lub sportowych.

Stypendia Rektora dla najlepszych sportowców

Regulamin przyznawania stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu