• Polski
 • English

Stypendia i pomoc materialna 2017/18

Świadczenie z pomocy materialnej nie może być przyznane studentowi, który posiada już tytuł magistra. Natomiast osoba, która ukończyła studia I stopnia, może otrzymać stypendium wyłącznie na studiach II stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Proszę zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie www.stypendia.umk.pl

Jest tam również opis obsługi „generatora wniosków”.

Gdy wnioski zostaną rozpatrzone, zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo aby zgłosić się do dziekanatu po odbiór decyzji. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po odebraniu decyzji przez studenta! Decyzję może odebrać wyłącznie wnioskodawca. Ewentualne upoważnienie dla innej osoby należy złożyć osobiście w dziekanacie, podczas składania wniosku. Możliwe jest również upoważnienie sporządzone w obecności notariusza.

Stypendia socjalne

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00). Terminy składania wniosków zostaną określone przez Rektora i umieszczone na stronie www.stypendia.umk.pl .

UWAGA:  Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Jeżeli wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami zostanie złożony w październiku i dochód będzie uprawniał do otrzymania stypendium, zostanie ono przyznane od października. W kolejnych miesiącach analogicznie.

Do wniosku o stypendium  socjalne należy złożyć wszystkie dokumenty wymienione w „wykazie dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta” znajdującym się na stronie www.stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty.

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które są zobowiązani złożyć wszyscy wnioskodawcy to:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016: studenta, rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). UWAGA ZMIANA. Od tego roku osoby, które mają działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIE z Urzędu Skarbowego za 2016 r.(a nie jak dotychczas oświadczenie).
 1. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  za cały 2016 rok.
 1. Zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 1. Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych (wzór jest na stronie stypendia.umk.pl )
  UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy, albo obojga rodziców (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).
 1. Oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór jest na stronie stypendia.umk.pl )

INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:

 1. a) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa. UWAGA! Na zaświadczeniu musi się znaleźć informacja, że liczba ha dotyczy roku 2016, a nie roku 2017.
 2. b) W przypadku alimentów należy dostarczyć:

– wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana)

lub

– zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

 1. c) UTRATA DOCHODU przez członka rodziny studenta. Nie każdy dochód znajduje się w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych (informacje w Ustawie o świadczeniach rodzinnych na stronie stypendia.umk.pl w zakładce Dokumenty)

W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z  Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny bez prawa do zasiłku; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em; zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej itp.

W przypadku śmierci członka rodziny- kserokopia aktu zgonu.

UZYSKANIE DOCHODU

Należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu).

 

W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego należy dostarczyć:

– umowę najmu

lub

– kserokopię karty mieszkańca DS.

Stypendia specjalne

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego powinien najpierw dostarczyć ORZECZENIE o przyznaniu stopnia niepełnosprawności do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.
Następnie należy wypełnić w generatorze WNIOSEK, zatwierdzić i wydrukować go, dołączyć kserokopię orzeczenia oraz  oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór jest na stronie www.stypendia.umk.pl ). Wniosek z dokumentami proszę złożyć w Dziekanacie (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Terminy składania wniosków zostaną określone przez Rektora i umieszczone na stronie www.stypendia.pl .

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Jeżeli wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami zostanie złożony w październiku, stypendium zostanie przyznane od października. W kolejnych miesiącach analogicznie.

Zapomoga

BARDZO WAŻNA ZMIANA WPROWADZONA OD TEGO ROKU!!!

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie ZAPOMOGI powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH takie, jak do stypendium socjalnego, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00). Terminy składania wniosków zostaną określone przez Rektora i umieszczone na stronie www.stypendia.pl .

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:

 • wszystkie dokumenty opisane w mailu na temat stypendium socjalnego
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację, która stanowi podstawę wniosku o przyznanie zapomogi.

O zapomogę można się ubiegać w terminie 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Może to być;

 • urodzenie dziecka,
 • śmierć najbliższego członka rodziny studenta,
 • choroba studenta i związane z nią koszty leczenia,
 • inne zdarzenia losowe, które spowodowały pogorszenie się warunków materialnych studenta.

Stypendium Rektora

Świadczenie nie może być przyznane studentowi, który posiada już tytuł magistra. Natomiast osoba, która ukończyła studia I stopnia, może otrzymać stypendium wyłącznie na studiach II stopnia.

Na I roku studiów I stopnia lub jednolitych można otrzymać stypendium wyłącznie jako laureat i finalista olimpiady (studia I stopnia i jednolite muszą być rozpoczęte w roku zdania matury)

Student I roku studiów II stopnia może otrzymać stypendium Rektora na podstawie osiągnięć oraz ocen z III roku, jednak studia uzupełniające magisterskie muszą być ROZPOCZĘTE  W CIĄGU ROKU OD UKOŃCZENIA I STOPNIA.

Proszę zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie www.stypendia.umk.pl
Jest tam również opis obsługi „generatora wniosków”.

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium Rektora powinien wypełnić WNIOSEK w generatorze. Średnia ocen z poprzedniego roku jest wprowadzana przez pracowników dziekanatu.

Absolwenci innych uczelni lub kierunków spoza Wydziału Humanistycznego przyjęci na I rok II stopnia, powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojego dziekanatu z poniższymi informacjami:

 • adnotacja pracownika dziekanatu: „średnia ocen negatywnych i pozytywnych z III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2016/17,
 • suma ocen negatywnych i pozytywnych oraz liczba ocen.
  Te informacje są potrzebne, aby prawidłowo wprowadzić dane do systemu USOS.

Po wprowadzeniu średnich ocen do USOS-a przez pracownika dziekanatu, student może wypełnić wniosek w generatorze, a następnie wydrukować go i złożyć w wyznaczonym przez Rektorat punkcie (informacje zostaną umieszczone na stronie www.stypendia.umk.pl).

Terminy składania wniosków zostaną określone przez Rektora i umieszczone na stronie www.stypendia.pl .

Do wniosku o stypendium  Rektora należy dołączyć:

 • oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór jest na stronie www.stypendia.umk.pl )
 • ewentualnie zaświadczenia o pozostałych osiągnięciach naukowych lub sportowych.