• Polski
  • English

Stypendia Erasmus +

Wytyczne do wyjazdów

Dlaczego warto wyjechać?

Dokąd mogę wyjechać?

Inter-Institutional Agreements of the Faculty of Humanities (website in Polish)

Below you will find a list of selected partners:

Jakie warunku muszę spełnić?

Regulamin rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ prowadzonej na Wydziale Humanistycznym

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy:

  • znajdują się na I i II roku studiów licencjackich lub I roku studiów uzupełniających
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów)
  • legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,5.
  • władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń
  • złożą wniosek o wyjazd w systemie Usosweb wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
  • przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych
  • zadeklarują w treści listu motywacyjnego, że zdobędą w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej 20 punktów ECTS (pobyt semestralny) lub 40 punktów (pobyt roczny)
  • otrzymają przynajmniej dwie opinie pracowników naukowych (generowane przy pomocy Usosweb) – w przypadku wyjazdu na III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających obowiązkowa jest opinia opiekuna/promotora