• Polski
 • English

Stypendia dla doktorantów

POMOC MATERIALNA (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Zarządzenie Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r.)

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/
 2. Dodatkowe informacje na temat dokumentów można uzyskać w dziekanacie (pokój 107) lub w Komisji Stypendialnej.
 3. Wnioski o stypendia składa się za pomocą generatora po zalogowaniu na swoje konto w USOSweb, a po zatwierdzeniu wniosku, drukuje się go i dostarcza do dziekanatu (pokój 107) lub do komisji stypendialnej wraz z dokumentacją. W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi należy wypełnić i wydrukować również oświadczenie o dochodach.
 4. Gdy wnioski zostaną rozpatrzone, doktorant jest powiadamiany mailowo, aby zgłosić się do dziekanatu (pokój 107) po odbiór decyzji. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po odebraniu decyzji!

Decyzję może odebrać wyłącznie wnioskodawca. Ewentualne upoważnienie dla innej osoby należy złożyć osobiście, podczas składania wniosku. Możliwe jest również upoważnienie sporządzone w obecności notariusza.

Stypendia socjalne

Doktorant, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca (do czerwca).

UWAGA: Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Jeżeli wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami zostanie złożony w październiku i dochód będzie uprawniał do otrzymania stypendium, zostanie ono przyznane od października. W kolejnych miesiącach analogicznie.

Za członków rodziny doktoranta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta, rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, współmałżonka studenta, dzieci studenta.

Za osobę samodzielną finansową w świetle przepisów uważa się osobę, która:

 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełnia choćby jedną z przesłanek: ukończył 26 rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy, albo osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. (Oczywiście może także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich)

LUB

 • spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w roku 2017,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym,
  • miesięczny dochód w 2017 r. i obecnie jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

W przypadku samodzielności finansowej doktorant składa do stypendium socjalnego i zapomogi:

– tylko swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o niepobieraniu stypendium na innym kierunku, o dochodach nieopodatkowanych oraz o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (wzory znajdują się: www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/  oraz www.stypendia.umk.pl)

– (ewentualnie) zaświadczenia współmałżonka i dzieci.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które są zobowiązani złożyć wszyscy wnioskodawcy poza „samodzielnymi finansowo”:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2017: studenta, rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę).Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIE z Urzędu Skarbowego za 2017 r.
 1. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2017 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
 2. Zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty).
  UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy, albo obojga rodziców (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).
 1. Oświadczenie o oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór znajduje się na stronie umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/)

 

INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji to:

a) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa. UWAGA! Na zaświadczeniu musi się znaleźć informacja, że liczba ha dotyczy roku 2017, a nie roku 2018.

b) W przypadku alimentów należy dostarczyć:

– wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana)

lub

– zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

 

UTRATA DOCHODU przez członka rodziny studenta. Nie każdy dochód znajduje się w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych (informacje w Ustawie o świadczeniach rodzinnych na stronie stypendia.umk.pl w zakładce Dokumenty)

W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny bez prawa do zasiłku; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em za rok 2017; zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej itp.

W przypadku śmierci członka rodziny– kserokopia aktu zgonu.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu).

W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego należy dostarczyć:

– umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.

Stypendia specjalne

Doktorant, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego powinien najpierw dostarczyć ORZECZENIE o przyznaniu stopnia niepełnosprawności do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Następnie należy wypełnić w generatorze WNIOSEK, zatwierdzić i wydrukować go, dołączyć kserokopię orzeczenia oraz oświadczenie o niepopieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór znajduje się na stronie www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/).

Wniosek z dokumentami należy złożyć w Dziekanacie (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca (do czerwca).

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Jeżeli wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami zostanie złożony w październiku, stypendium zostanie przyznane od października. W kolejnych miesiącach analogicznie.

Zapomoga

Doktorant, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie ZAPOMOGI powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH takie, jak do stypendium socjalnego, a następnie WNIOSEK. Te dwa dokumenty po zatwierdzeniu należy wydrukować i po dołączeniu wszystkich zaświadczeń dostarczyć do Dziekanatu (pokój 107, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00).

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca.

UWAGA. Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:

 • wszystkie dokumenty takie, jak w przypadku stypendium socjalnego (doktoranci, którzy otrzymują już stypendium socjalne nie składają ponownie dokumentów, ale drukują z generatora oświadczenie o dochodach)
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację, która stanowi podstawę wniosku o przyznanie zapomogi.

O zapomogę można się ubiegać w terminie 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Może to być;

 • ciężka i przewlekła choroba doktoranta lub jego dziecka,
 • zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe doktoranta niepełnosprawnego,
 • urodzenie się dziecka doktorantowi,
 • nieszczęśliwy wypadek doktoranta,
 • śmierć najbliższego członka rodziny doktoranta.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów znajdują się na stronie www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/

Doktorant, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów powinien go najpierw wypełnić w generatorze, wydrukować, dołączyć dokumenty potwierdzające dokonania oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów (wzór na stronie: www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/)

i taki komplet dokumentów dostarczyć do Komisji Stypendialnej.

UWAGA: Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wydziałowe kryteria oceny (stypendium dla najlepszych doktorantów)

Załącznik nr 1

W skład Komisji wchodzić będą od września 2018 r.:
Przewodniczący- Michał Bomastyk
Członkowie: Paweł Gąska, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Martyna Hoffman, Anna Dąbrowska oraz przedstawiciel pracowników naukowych WH

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne należy wypełnić w Generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami w Dziekanacie (pokój 107) .

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogę należy wypełnić w Generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami do Komisji Stypendialnej pokój 301 (dyżury będą znane we wrześniu).

Termin składania wniosków ogłasza Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów na początku października.

STYPENDIA „BADAWCZE”

Sprawozdania z realizacji stypendium za rok 2017/18 należy złożyć do 30 września 2018 r. w Dziekanacie (pokój 107)

Informacje i kryteria:

Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć do 30 września w Dziekanacie (pokój 107)

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

Informacje znajdują się na stronie UMK w zakładce doktoranci.

Kryteria:

Załącznik nr 2

Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć do 30 września za pośrednictwem przedstawiciela doktorantów (socjologia- Martyna Hoffman, filozofia- Maria Przybylska).

STYPENDIA MNiSW

Informacje znajdują się na stronie UMK w zakładce doktoranci/stypendia.

Wnioski należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć wraz z dokumentami w Dziekanacie (pokój 107) w dniach 3-11 września 2018 r.