• Polski
 • English

Procedura ukończenia studiów

Oceny w USOSie

Proszę wcześniej sprawdzić czy wszystkie oceny z roku akademickiego 2015/16 są wpisane w systemie USOS – zwłaszcza ocena z seminarium!

W przeciwnym wypadku obrona nie odbędzie się!!!

Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony należy złożyć w Dziekanacie:

 • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego wypełniony i podpisany przez promotora (Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie apd.umk.pl – załącznik nr 1);
 • oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedury uzyskania tytułu zawodowego oraz zgodę na (druga część załącznika nr 1) :
  • archiwizację pracy dyplomowej w APD,
  • sprawdzenie pracy przy pomocy programu antyplagiatowego,
  • udostępnienie pracy dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej.
 • zatwierdzony przez promotora tytuł pracy w języku angielskim (Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie apd.umk.plzałącznik nr 3)

 Po otwarciu APD przez pracownika dziekanatu, student wprowadza dane  wg załącznika nr 2 (www.apd.umk.pl):

1) streszczenie pracy,

2) słowa kluczowe,

3) tytuł pracy w języku angielskim,

4) elektroniczną wersję pracy dyplomowej

 

Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych, potem akceptuje pracę w APD lub kieruje pracę do poprawki oraz uzupełnienia danych.

Po zatwierdzeniu pracy przez promotora należy ją wydrukować z APD wraz sumami kontrolnymi (praca powinna być wydrukowana dwustronnie, strony połączone za pomocą plastikowego grzbietu wsuwanego; wzór pierwszej strony pracy można uzyskać na stronie www.apd.umk.pl: Strona tytułowa pracy dyplomowej)

 

 Pracę należy dostarczyć do dziekanatu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia jej przez promotora wraz z następującymi dokumentami:

 • 4 zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta, które znajduje się w systemie USOS (studenci dwóch lub więcej kierunków studiów powinni dokonać wpłaty na numer konta swojego kierunku studiów)

 • Pisemna informacja o dodatkowych osiągnięciach – jeśli takie są – wg katalogu (Formularz znajduje się na stronie apd.umk.plzałącznik nr 7)

Promotor i Recenzent zobowiązani są wpisać recenzje do systemu USOS oraz przynieść wydruk recenzji do dziekanatu nie później niż 3 dni przed obroną.

Karta obiegowa:

 • Po egzaminie dyplomowym dziekanat otwiera studentowi obiegówkę, z której student musi się rozliczyć.
 • Jest to obiegówka elektroniczna dostępna po zalogowaniu się na stronę USOSweb na indywidualne konto studenta.
 • Dopiero po wypełnieniu obiegówki, student może odebrać dyplom ukończenia studiów.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 20 września (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).

UWAGA!

Zgodnie z § 12 (ust. 2) Zarządzenia Rektora Nr 45 z dn. 18 kwietnia 2016 r. “Akceptacja pracy przez promotora jest równoznaczna ze złożeniem pracy dyplomowej w rozumieniu § 58 ust. 1 Regulaminu studiów.”

Oznacza to, że wniosek o wszczęcie należy złożyć najpóźniej w piątek, 16 września, tak, aby promotor mógł zaakceptować pracę w systemie USOS najpóźniej w dniu 20 września

Brak informacji, że praca została zaakceptowana w USOSie po 20 września będzie skutkować skreśleniem z powodu niezłożenia pracy!

INFORMACJE DODATKOWE:

Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 20 września!

Wzór podania

 

Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku
z powodu niezłożenia pracy dyplomowej
– przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.