• Polski
 • English

Programy wsparcia – Toruń dla studentów i absolwentów

Stypendia dla studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów na toruńskich uczelniach wyższych

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 1. nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.2) mającej siedzibę w Toruniu, i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 2. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej, niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 3. uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą, niż 4,5;
 4. posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 5. mieszkają na terenie miasta Torunia.

ImageDo wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub zaświadczenie ze szkoły, w której kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły, o średniej ocen i dacie uzyskania świadectwa;
 3. zaświadczenie z uczelni o nabyciu praw studenta uczelni wyższej oraz o wybranym kierunku studiów;
 4. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Torunia:
  • kserokopia dowodu osobistego albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim

Wysokość stypendium – 400 zł miesięcznie na okres jednego roku akademickiego, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Termin składania wniosków (wraz z załącznikami): 15 października 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Wzór wniosku stanowi załącznik uchwały.

Podstawa prawna: uchwała nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.

Stypendia dla studentów kontynuujących naukę na toruńskich uczelniach wyższych

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 1. są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 2. zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
 3. uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą, niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię;
 4. nie powtarzają roku;
 5. nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów, za wyjątkiem urlopu macierzyńskiego;
 6. studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 7. w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, artykułów, monografii, tłumaczeń, a także opracowań lub referatów nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo- badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 8. mieszkają na terenie miasta Torunia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty (kserokopie lub oryginały) potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe;
 2. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Torunia:
  • kserokopia dowodu osobistego albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim;.

Wysokość stypendium – 400 zł miesięcznie na okres jednego roku akademickiego, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Termin składania wniosków (wraz z załącznikami): 15 października 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Wzór wniosku stanowi załącznik uchwały.

Podstawa prawna: uchwała nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 1. posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia;
 2. nie ukończyli 30 roku życia;
 3. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
 4. ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
 5. prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;
 6. nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń;

Do wniosku należy dołączyć – zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków

Czas trwania umowy najmu – umowa zawierana jest na czas określony 5 lat, jednak nie dłużej niż czas trwania zatrudnienia na warunkach, o których mowa w § 12a ust. 2 pkt 1. Uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.

Po zakończeniu umowy najmu, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnych opinii, można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

Termin składania wniosków (wraz z załącznikami): do 31 lipca każdego roku

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220

Mieszkania przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów.

Merytoryczną oceną składanych wniosków zajmie się Komisja do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.

Gmina Miasta Toruń przeznaczy rokrocznie nie więcej, jak pięć mieszkań dla absolwentów.

Podstawa prawna: uchwała nr 890/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń