• Polski
  • English

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów

W dniu 6.06.2018 Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w celu rozstrzygnięcia konkursów na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów dokonała oceny kandydatów wg kryteriów i skali ocen określonych w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki. Komisja wyłoniła dwoje zwycięzców, którzy zostaną zatrudnieni w projekcie „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej” realizowanym w ramach grantu NCN uzyskanego w konkursie SONATA BIS (Nr umowy: UMO-2017/26/E/HS6/00033) i kierowanym przez dr Małgorzatę Gut.

Kandydaci wybrani w procedurze konkursowej, którzy zostaną zatrudnieni w w/w projekcie:

  1. mgr Katarzyna Mańkowska
  2. mgr Kamil Bonna