• Polski
 • English

Oferta pracy dla stypendystów w grancie prowadzącym Katedrze Psychologii

Stanowisko: Stypendystka/stypendysta (dziedziny: psychologia, psycholingwistyka, lingwistyka informatyka, matematyka) w projekcie badawczym pt. Model Gramatyki Społecznej – analiza mechanizmów i zastosowań”, grant NCN (OPUS 14), 2017/27/B/HS6/01049 (2018-2021)”, finansowanym ze środków NCN.

Wymagania

 • Studentka/ student co najmniej piątego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub ukończone magisterium z psychologii, psycholingwistyki, lingwistyki, informatyki lub matematyki
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobre umiejętności statystyczne, w tym znajomość środowiska R
 • Podstawowe umiejętności w programowaniu
 • Zainteresowanie tematem badawczym przedstawionego projektu
 • Samodzielność, kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole

Opis zadań

– Stypendystka/stypendysta odpowiedzialny będzie za:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań i eksperymentów
 2. Analizę korpusów językowych
 3. Statystyczną analiza danych, przygotowanie manuskryptów będących podstawą pracy doktorskiej

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 22 lipca 2018, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 4000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres trwania projektu badawczego (36 miesięcy)

Stypendystka/ stypendysta będą mieli okazję współpracy z ekspertami w dziedzinie psychologii języka, odbywania wizyt badawczych na Uniwersytecie w Padwie i Uniwersytecie Surrey oraz uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV kandydata.
 • List motywacyjny
 • Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację imienia i nazwiska na stronie UMK w przypadku wygrania konkursu* (Treść oświadczenia poniżej)

Pytania dotyczące pozycji oraz zgłoszenia do konkursu należy składać drogą e-mailową na adres: magda.formanowicz@gmail.com

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 sierpnia 2018 r.

Przewidywane rozpoczęcie stypendium 1 października. Stypendystka/ stypendysta będzie zaproszona/y na spotkanie organizacyjne grantu, które odbędzie się 27-30 września w Toruniu.

 

*Oświadczenie o zgodzie na publikację imienia i nazwiska na stronie UMK

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyniki

Spośród zgłoszonych w konkursie na stypendystę ofert wybrano mgr Joannę Dołżycką.