• Polski
  • English

Nagroda dla prof. Włodzimierza Tyburskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku.

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski,  w roku 1967 ukończył na UMK filozofię, tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2004 r. Kierował Zakładem Filozofii Moralnej i Bioetyki w Instytucie Filozofii UMK od jego powstania w 2007 roku. W kadencji 2011-2014 zasiadał w komitecie Polskiej Akademii Nauk, jest także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016. W roku 2015 r. prof. Tyburski przeszedł na emeryturę.

Prof. Tyburski jest wybitnym znawcą dziejów filozofii polskiej, filozofii moralnej i ideologii nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Zajmuje się także historią etyki, aksjologią, bioetyką i etyką środowiskową. Dzieła Profesora to: “Rozwój – metamorfozy – załamania” (1989), “A. Świętochowski – myśl filozoficzno-społeczna” (1989), “O idei humanizmu ekologicznego” (1990), “Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego” (1993), “Etyka i ekologia” (1995), “Ekofilozofia i bioetyka” (red. 1995), “Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu” (1995), “Etyka środowiskowa” (red. 1998), “Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku” (2000), “Filozofia moralna w Wilnie” (2004), “Elzenberg” (2006), “Dyscypliny humanistyczne i ekologia” (2013) oraz ok. dwieście innych publikacji.