• Polski
  • English

Logic and Logical Philosophy na tzw. liście filadelfijskiej

Międzynarodowy kwartalnik Logic and Logical Philosophy redagowany przez kierownika Zakładu Semiotyki Logicznej dr. hab. Marka Nasieniewskiego, prof. UMK oraz kierownika Katedry Logiki UMK prof. dr. hab. Andrzeja Pietruszczaka wszedł na tzw. listę filadelfijską.

Logic and Logical Philosophy (LLP) będzie od początku 2016 r. indeksowany w Emerging Sources Citation Index (Master Journal List) w bazie Clarivate Analytics (do 2016 r. Thomson Reuters). Warto podkreślić, że LLP jest pierwszym czasopismem wydawanym wyłącznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, które weszło na tzw. listę filadelfijską z Akademickiej Platformy Czasopism (Open Journal Systems).
Logic and Logical Philosophy znajduje się (m.in.) na następujących listach i bazach czasopism: EBSCO, SCOPUS,  ÜERIH PLUS, ÜCEJSH i Index Copernicus oraz na liście C w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sekretarzami redakcji LLP są naukowcy z Zakładu Logiki Filozoficznej UMK: dr hab. Rafał Gruszczyński oraz dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska. Pełen skład redakcji jest dostępny na stronie www.umk.pl/badania/czasopisma.

Logic and Logical Philosophy to 5. czasopismo UMK na tzw. liście filadelfijskiej. Znajdują się na niej również: Open Systems & Information Dynamics, Reports on Mathematical Physics, Topological Methods in Nonlinear Analysis oraz Eastern European Countryside.

Tzw. lista filadelfijska to wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych i aktualizowanych przez Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii (USA).