• Polski
 • English

Konkurs na stypendia doktorskie

 

OFERTA PRACY

Nazwa jednostki: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (3 stanowiska)

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam osoby będące studentami studiów doktoranckich do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi polegającej na aktywnym uczestnictwie w projekcie badawczym „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 11 (UMO-2016/21/B/HS5/03198). Projekt realizowany jest przez SGH i UMK. Oferowane stypendium dotyczy prac badawczych realizowanych przez zespół z Instytutu Socjologii UMK.

W ramach usługi doktorant-stypendysta będzie wykonywał następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie badań etnograficznych w rodzinach osób bezrobotnych. Badanie etnograficzne będzie polegać na przeprowadzeniu 14-dniowej obserwacji, przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z osobami bezrobotnymi, ich rodzinami i innymi ważnymi osobami ze środowiska.
 2. Przygotowanie transkrypcji przeprowadzonych wywiadów i prowadzenie dzienniczka z badań etnograficznego.
 3. Przegląd literatury i dokumentów dotyczących rynku pracy i lokalnej polityki społecznej.
 4. Przygotowanie wstępnego cząstkowego raportu z badań etnograficznych na temat sytuacji osób bezrobotnych i ich rodzin.

Doktorant pełniący rolę badacza będzie otrzymywał stypendium w wysokości 30 000 zł przez okres 12 miesięcy (2500 zł miesięcznie). W czasie przyznawania stypendium badacz będzie musiał brać aktywny udział w pracach zespołu badawczego, co wiąże się z regularnym przyjeżdżaniem do Torunia. Czas rozpoczęcia realizacji badań etnograficznych pierwszy kwartał 2018.

Wymagania:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadany tytuł zawodowy magistra nauk społecznych lub magistra socjologii,
 2. Posiadana wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji badań etnograficznych oraz obserwacji uczestniczącej,
 3. Posiadana wiedza i doświadczenie w zakresie analizy wyników badań etnograficznych oraz obserwacji uczestniczącej.
 4. Posiadania znajomość języka angielskiego potrzebna do studiowania anglojęzycznej literatury.
 5. Status doktoranta – zapisanie się na studia doktoranckie.

Procedura rekrutacyjna

Stypendium jest przyznawane przez trzyosobową komisję, w skład której wchodzi kierownik projektu z IS UMK jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu. We wniosku o przyznanie stypendium młody naukowiec musi podać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium uwzględnia się:

1) osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej),

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (25% oceny końcowej),

3) zainteresowania badacze kandydata (25% oceny końcowej).

Typ konkursu NCN: OPUS 11

 Termin składania ofert: 30.11.2017 r.

 Forma składania ofert:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres k.suwada@umk.pl (do dr Katarzyny Suwady) następujące dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • CV,
 • lista dotychczasowego dorobku naukowego (autorstwo w publikacjach naukowych, udział w szkołach i konferencjach, udział w projektach badawczych oraz odbyte praktyki i staże naukowe).
 • kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia.

Będziemy zobowiązani za Państwa odpowiedź na adres mailowy w terminie do dnia 30.11.2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (k.suwada@umk.pl) lub telefoniczny (tel. 56 611-36-78). Osobą upoważniona do udzielania informacji jest dr Katarzyna Suwada.

LINK DO OFERTY:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176595

 

Kontakt: dr Katarzyna Suwada

k.suwada@umk.pl

tel. 56 611-36-78