• Polski
 • English

Konkurs na zatrudnienie studenta – stypendysty w grancie OPUS

Konkurs na zatrudnienie studenta – stypendysty w grancie OPUS UMO-2017/25/B/HS6/00137 na realizację projektu pt.: „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”.

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu OPUS 13 „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”

 1. Realizacja badań dotyczących percepcji miejsc różniących się poziomem esencjalizmu oraz reakcji na ich zmiany
 2. Przeprowadzenie i opracowanie wyników badań dotyczących percepcji miejsc różniących się poziomem esencjalizmu z wykorzystaniem metodologii eye-trackingu.
 3. Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań dotyczących reakcji na zmiany miejsc różniących się poziomem esencjalizmu i charakterem zmiany.
 4. Przygotowywanie części raportów z badań i publikacji
 5. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 1. Są studentami przynajmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich psychologicznych
 2. Mają doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie problematyki planowania przestrzennego i rewitalizacji miast
 3. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 4. Posiadają udokumentowane zainteresowania pracą naukową (udział w kole naukowym, w konferencjach)

Dodatkowo, pożądane jest dodatkowe wykształcenie w jednej z interdyscyplinarnych dziedzin dotyczących problematyki „miejskiej”

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce zatrudnienia: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Stypendium w wysokości 2000 PLN
 3. Planowane rozpoczęcie: październik 2019 r.

Termin składania ofert: 22.09.2019 godz. 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: marlew@umk.pl

Sposób przygotowania oferty:

– Wymagane dokumenty:

– CV z listą osiągnięć (publikacje, wyróżnienia, nagrody, doświadczenie praktyczne w zakresie konsultacji społecznych i partycypacji społecznej)

– autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych

– list polecający lub opinia opiekuna naukowego

Więcej informacji: Kierownik projektu, prof. dr hab. Maria Lewicka (mail: marlew@umk.pl).