• Polski
  • English

Kierunki studiów

  Zobacz prezentację!Prezentacja

Filozofia

Filozofia

Studia I, II i III stopnia

specjalności: ogólnofilozoficzna i komunikacja społeczna

Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w tym świecie.

Więcej…

Kognitywistyka

Kognitywistyka

Studia I i II stopnia

Kognitywistyka jest stosunkowo nową, lecz jednocześnie niezwykle dynamicznie rozwijającą się i hojnie finansowaną na świecie dyscypliną naukową. Jej zakres problemowy wyznacza pytanie o naturę umysłu i procesów poznawczych oraz o to, jak określone funkcje poznawcze realizowane są przez biologiczny mózg.

Więcej…

Medioznawstwo

Medioznawstwo

Studia I stopnia

Nauki o mediach to względnie młoda, ale autonomiczna dziedzina badawcza i przedmiotowa w obrębie nauk społecznych. Problematyka tej dyscypliny częściowo pokrywa się z polem badawczym takich dziedzin jak: psychologia, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, a także: językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, bibliologia i informatologia.

Więcej…

MISH

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Studia I stopnia

Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje.

Więcej…

oonos

Organizacja opieki nad osobą starszą

Studia I stopnia

Studia przygotowują do pełnienia roli animatora czasu wolnego osoby starszej. Podczas studiów przekazywana jest wartościowa wiedza z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatna także w opiece nad bliskimi. Studia dają kwalifikacje kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą.
Studia prowadzone są przez 3 wydziały UMK: Wydział Teologiczny, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum.
Więcej…

Praca socjalna

Praca socjalna

Studia II stopnia

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społęczności oraz ich różnorodne uwarunkowania.

Studia utworzone w kooperacji z Wydziałem Nauk Pedagogicznych

Więcej…

Socjologia

Socjologia

Studia I, II i III stopnia

Socjologia jest jedną z nauk społecznych, zajmujących się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy wreszcie w małych grupach. Obiektem jej zainteresowania są zarówno trwałe struktury, jak i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Ta definicja określa, jakie zainteresowania powinien mieć kandydat na socjologa.

Więcej…

Psychologia

Pięcioletnie studia magisterskie

Naszym studentom oferujemy cztery specjalizacje, pozwalające na podjęcie po studiach pracy w bardzo różnych dziedzinach. Studenci psychologii będą mogli kształcić się w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej, oraz stosowanej psychologii zwierząt. Dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali całego kraju i pozwalają na nietypowe zastosowania psychologii w praktyce.

Więcej…