• Polski
  • English

Kierunki studiów

  Zobacz prezentację!Prezentacja

 

Filozofia

Filozofia

Studia I, II i III stopnia

specjalności: ogólnofilozoficzna i komunikacja społeczna

Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w tym świecie.

Więcej…

Kognitywistyka

Kognitywistyka

Studia I i II stopnia

Kognitywistyka jest stosunkowo nową, lecz jednocześnie niezwykle dynamicznie rozwijającą się i hojnie finansowaną na świecie dyscypliną naukową. Jej zakres problemowy wyznacza pytanie o naturę umysłu i procesów poznawczych oraz o to, jak określone funkcje poznawcze realizowane są przez biologiczny mózg.

Więcej…

Medioznawstwo

Medioznawstwo

Studia I stopnia

Nauki o mediach to względnie młoda, ale autonomiczna dziedzina badawcza i przedmiotowa w obrębie nauk społecznych. Problematyka tej dyscypliny częściowo pokrywa się z polem badawczym takich dziedzin jak: psychologia, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, a także: językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, bibliologia i informatologia.

Więcej…

MISH

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Studia I stopnia

Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje.

Więcej…

oonos

Organizacja opieki nad osobą starszą

Studia I stopnia

Studia przygotowują do pełnienia roli animatora czasu wolnego osoby starszej. Podczas studiów przekazywana jest wartościowa wiedza z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatna także w opiece nad bliskimi. Studia dają kwalifikacje kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą.
Studia prowadzone są przez 3 wydziały UMK: Wydział Teologiczny, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum.
Więcej…

Praca socjalna

Praca socjalna

Studia II stopnia

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społęczności oraz ich różnorodne uwarunkowania.

Studia utworzone w kooperacji z Wydziałem Nauk Pedagogicznych

Więcej…

Socjologia

Socjologia

Studia I, II i III stopnia

Socjologia jest jedną z nauk społecznych, zajmujących się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy wreszcie w małych grupach. Obiektem jej zainteresowania są zarówno trwałe struktury, jak i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Ta definicja określa, jakie zainteresowania powinien mieć kandydat na socjologa.

Więcej…

Psychologia

Pięcioletnie studia magisterskie

Naszym studentom oferujemy cztery specjalizacje, pozwalające na podjęcie po studiach pracy w bardzo różnych dziedzinach. Studenci psychologii będą mogli kształcić się w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej, oraz stosowanej psychologii zwierząt. Dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali całego kraju i pozwalają na nietypowe zastosowania psychologii w praktyce.

Więcej…

Religioznawstwo

Studia licencjackie

Czym jest religia? Dlaczego jest tak powszechna? Czego ludzie oczekują od religii? Dlaczego religia ma tak ogromny wpływ na ludzkie życia? Być może religia była pierwszą formą ludzkiej kultury, być może skrywa odpowiedzi na pytania o ludzką naturę i zapewnia dostęp do najodleglejszych epok ludzkiej historii. Być może jest najbardziej uniwersalnym sposobem wyrażenia ludzkiej potrzeby transcendencji.Dlatego religia fascynuje uczonych wielu specjalności – socjologów, filozofów, historyków, etnologów, psychologów, językoznawców, teologów. Religioznawstwo łączy osiągnięcia oraz metody tych wszystkich nauk.

Więcej…