• Polski
 • English

Granty dla młodych naukowców

UCHWAŁA  Rady Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 IV 2018 r.

Zasady podziału środków pozostałych z konkursu na Wydziałowe Stypendia Badawcze, a przeznaczonych na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 5 pkt 11, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), § 11 i § 12 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 90)

Rada Wydziału Humanistycznego uchwala, co następuje:

 1. Środki pozostałe z konkursu na Wydziałowe Stypendia Badawcze (dla doktorantów) będą trafiały do rezerwy dziekańskiej, a następnie będą rozdzielane w trybie konkursowym. Termin konkursu będzie ogłaszany w sposób przyjęty na Wydziale.
 2. Środki w pierwszej kolejności będą przeznaczone na projekty młodych naukowców, ale aplikować o nie mogą również doktoranci.
 3. Wnioski konkursowe należy składać u kierowników poszczególnych jednostek Wydziału Humanistycznego (tj. w Instytutach i Katedrach).
 4. Warunki udziału w konkursie:
 • zatrudnienie (na stanowisku naukowo-dydaktycznym, naukowym bądź naukowo-technicznym) lub status doktoranta na Wydziale Humanistycznym UMK;
 • wiek do 35 roku życia (z wyjątkami dopuszczanymi przez akty wyższego rzędu);
 • złożenie wniosku (zgodnie z załączonym wzorem).
 1. Konkurs jest rozstrzygany przez wydziałową Komisję ds. grantów dla młodych pracowników i doktorantów. Główne kryteria oceny wniosków to:
 • istotność projektu badawczego;
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu i możliwości jego realizacji;
 • publikacja jako efekt końcowy projektu.
 1. W ramach konkursu finansowane mogą być przede wszystkim:
 • koszty związane z pracami badawczymi;
 • wydanie publikacji;
 • udział w konferencji z referatem;
 • korekta tekstu w języku obcym;
 • tłumaczenie tekstu na język obcy;
 • wyjazd na staż bądź szkołę letnią w związku z prowadzonymi badaniami.
 1. Osoba otrzymująca finansowanie jest zobowiązana do wydatkowania środków zgodnie z planem i napisania sprawozdania po zakończeniu realizacji projektu. Wydatkowanie środków odbywa się identycznie, jak w przypadku środków statutowych.
 2. Wyniki konkursu ogłaszane są w sposób przyjęty na Wydziale. Od ogłoszonych wyników można się odwołać bezpośrednio do Dziekana Wydziału Humanistycznego w ciągu 7 dni.

 

Załącznik. Wzór wniosku konkursowego

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU DLA MŁODEGO PRACOWNIKA

NAUKI  LUB DOKTORANTA

 1. Imię i nazwisko.
 2. Tytuł projektu.
 3. Uzasadnienie realizacji projektu (do 800 znaków).
 4. Wnioskowana kwota wraz z krótkim uzasadnieniem jej wykorzystania (do

500 znaków).

 1. Informacja czy projekt jest nowy czy kontynuowany (także: czy jest częścią jakiejś większej całości).
 2. Planowany efekt końcowy projektu.