• Polski
  • English

Komisja stypendialna

INFORMACJE O STYPENDIACH I TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

STYPENDIA Z POMOCY MATERIALNEJ

Możliwe stypendia: stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogę, stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności, stypendium socjalne oraz dodatek mieszkaniowy.

Uwaga: wnioski o stypendia z pomocy materialnej należy zgłaszać przez USOS.

Termin składania: 10 każdego miesiąca (stypendium dla najlepszych – do 20.10.2017)

Wnioski związane z pomocą materialną przyjmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów WH, w składzie: Aleksandra Kondrat (IF), Paweł Gąska (IF), Bogna Kociołowicz-Wiśniewska (IS), Paweł Szymborski (IS). Wnioski (wraz z odpowiednią dokumentacją) oraz wszelkie zapytania prosimy o przekazywanie w trakcie dyżurów, ewentualnie na portierni WH lub listownie na adres WH (z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów WH”. Wszelkie dodatkowe i nowe informacje przesyłane są mailowo na bieżąco przez Członków Komisji.

Prosimy o oddzielne komplety dokumentów dotyczące różnych stypendiów oraz o uporządkowanie dokumentów zgodnie z odpowiadającym im pozycjom we wnioskach.

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW
(pomoc materialna)

w listopadzie
w środy
8.00-9.30 (p. 208)
17.30-19.00 (p. 312)

od grudnia
dwie pierwsze środy miesiąca 17:30 (s.312)
dwie pierwsze środy miesiąca 17:30 (s.208)

POZOSTAŁE STYPENDIA – INFORMACJE I WZORY WNIOSKÓW:

Stypendia projakościowe

Termin składania: 30 września

Stypendia doktoranckie (wydziałowe stypendia badawcze)

Termin składania: 30 września

Stypendia doktoranckie (rektorskie)

Termin składania: 30 września

http://www.hum.umk.pl/studenci/stypendia/

http://samorzad-dokt.umk.pl/

Dla stypendiów doktoranckich:

Regulamin: {Wydziałowe stypendia badawcze – regulamin} http://www.hum.umk.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wydzialowe-Stypendia-Badawcze-regulamin-od-1.10.2016.docx, {Stypendium doktoranckie (rektorskie) – wniosek i zarządzenie Rektora} (https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=173&bp=0&rok=2014)

Wniosek: Wydziałowe stypendia badawcze -formularz wniosku, {Stypendium doktoranckie (rektorskie) – wniosek i zarządzenie Rektora} (https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=173&bp=0&rok=2014)

Kryteria ocen: {Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich} http://www.hum.umk.pl/wp-content/uploads/2016/09/Zasady-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-od-1.10.2016.docx