• Polski
  • English

Komisja stypendialna

INFORMACJE O STYPENDIACH I TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

Stypendia z pomocy materialnej

Możliwe stypendia: stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogę, stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności, stypendium socjalne oraz dodatek mieszkaniowy.

Uwaga: wnioski o stypendia z pomocy materialnej należy zgłaszać przez USOS (niebawem powinny pojawić się szczegółowe informacje, które Komisja niezwłocznie przekaże).

Termin składania: 10 października

 Stypendia projakościowe

Termin składania: 30 września

 Stypendia doktoranckie (wydziałowe stypendia badawcze)

Termin składania: 30 września

Stypendia doktoranckie (rektorskie)

Termin składania: 30 września

Wszystkie wnioski przyjmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów WH, w składzie: Aleksandra Kondrat (IF), Paweł Gąska (IF), Bogna Kociołowicz-Wiśniewska (IS), Paweł Szymborski (IS). Wnioski (wraz z odpowiednią dokumentacją) oraz wszelkie zapytania prosimy o przekazywanie w trakcie dyżurów, ewentualnie na portierni WH lub listownie na adres WH (z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów WH”. Wszelkie dodatkowe i nowe informacje przesyłane są na bieżąco przez Pawła Gąskę oraz pozostałych Członków Komisji.

Prosimy o oddzielne komplety dokumentów dotyczące różnych stypendiów oraz o uporządkowanie dokumentów zgodnie z odpowiadającym im pozycjom we wnioskach. Doktoranci z I roku składają same wnioski o ww. stypendia (oraz opis projektu badawczego do stypendium badawczego).

TERMINY DYŻURÓW KOMISJI
środy, godz. 15.00-16.30 – s.301

 

DODATKOWE INFORMACJE I WZORY WNIOSKÓW:

http://www.hum.umk.pl/studenci/stypendia/

http://samorzad-dokt.umk.pl/

http://portal.umk.pl/web/studenci/stypendia-i-kredyty/doktoranci

Dla stypendiów doktoranckich (wydziałowe stypendia badawcze):

Regulamin: Wydziałowe stypendia badawcze – regulamin 2015,

Wniosek: Wydziałowe stypendia badawcze -formularz wniosku

Zasady: Szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków na WH (zapis z par. III, punkt 5 został uchylony)