• Polski
  • English

Academia Rerum Socialium

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej “Academia Rerum Socialium” na rok akademicki 2019/2020.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium (ARS) będzie kształciła doktorantów w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika) oraz w dyscyplinie filozofia.

Zgodnie z § 6 i § 7 uchwały Senatu UMK z 28 maja 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej ARS, postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna.

W latach 2019-2023 w ramach Szkoły Doktorskiej ARS będzie funkcjonować Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) realizowana w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z306/18 pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Ramowe programy kształcenia w szkołach doktorskich

Załącznik do Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Limit podstawowych miejsc stypendialnych oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Ramy postępowania kwalifikacyjnego Academia Rerum Socialium

Zasady postępowania kwalifikacyjnego Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii

Składanie dokumentów: do 02.09.2019r. w budynku Wydziału Humanistycznego, ul. Fosa Staromiejska 1a, w pokoju 108. 

Ważna informacja dla kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ARS

Należy zwrócić uwagę, że zestaw dokumentów, które należy złożyć w procesie rekrutacji do modułu szkoły finansowanego ze środków POWER (oznaczonego akronimem TSN SENT) jest inny od zestawu dokumentów koniecznych do złożenia w procesie rekrutacyjnym do dziedzinowej szkoły oznaczonej akronimem ARS. Wynika to z zapisów w projekcie Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Proszę także pamiętać o tym, że moduł TSN SENT obejmuje jedynie uprawnienia z zakresu nauk socjologicznych, nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz filozofii i nakierowany jest na społeczne studia nad nauką i technologią oraz na studia nad edukacją. Natomiast kandydaci gotowi do pracy nad doktoratem w ramach takich dyscyplin jak ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne i pedagogika, podobnie jak kandydaci zainteresowani pracą nad doktoratem z nauk socjologicznych i nauk o mediach i komunikacji społecznej, lecz niezainteresowani specyficznym profilem TSN SENT, powinni składać dokumenty do szkoły dziedzinowej ARS.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

  1. Zarówno do szkoły dziedzinowej ARS, jak i do modułu TSN SENT, niezbędne jest dostarczenie opinii pracownika naukowego na temat kompetencji kandydata/ki do szkoły do pracy naukowej. Może to być opinia ze strony opiekuna rozprawy magisterskiej, tę będzie zapewne najłatwiej uzyskać, ale nie musi. Może być sformułowana przez innego pracownika naukowego. Żadne inne, dodatkowe opinie, nie są konieczne. Przede wszystkim zaś nie trzeba dostarczać opinii potencjalnego promotora/ów doktoratów, bo ten/ci będą ustalani dopiero w trzecim miesiącu od wpisania kandydata/ki na listę doktorantów. Proszę też zwrócić uwagę na to, że w wypadku modułu TSN SENT ta opinia nazywa się nieco inaczej – listem polecającym. A chodzi o to samo – o ten sam rodzaj dokumentu.
  2. W wypadku modułu TSN SENT wymagane jest złożenie tzw. autoreferatu. Autoreferat to standardowe CV, w którym wymienia się poszczególne osiągnięcia naukowe czy kroki edukacyjne, jednak z rozbudowanym opisem zainteresowań i własnej ścieżki studencko-naukowej. Autoreferat w takim kształcie jest zatem dokumentem nieco szerszym od tego, który należy złożyć w wypadku kandydowania do ARS. Nie sprowadza się np. do wymienienia trzech najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata/ki etc.
  3. Chcąc aplikować do TSN SENT kandydaci/ki, składając komplet dokumentów, powinni w nim wyraźnie zaznaczyć (w wersji „papierowej”), że aplikują do modułu POWER-owskiego. W systemie IRK nie ma możliwości wyboru tego modułu, można się zarejestrować jedynie do Szkoły ARS. Dlatego tak istotne jest zaznaczenie chęci aplikowania do modułu TSN SENT w dokumentacji składanej w Dziekanacie WH UMK.
  4. Kandydaci pragnący aplikować zarówno do TSN SENT, jak i do ARS, powinni złożyć jeden zestaw dokumentów – ten, który jest niezbędny w rekrutacji do modułu TSN SENT. Powinni również wyraźnie zaznaczyć we wniosku „papierowym” chęć aplikowania zarówno do „regularnej” szkoły dziedzinowej ARS, jak i do modułu POWER. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że mimo składania jednego zestawu dokumentów, trzeba będzie w takim wypadku wziąć udział w dwóch rozmowach kwalifikacyjnych: 5 września do TSN SENT i nieco później, w tym samym miesiącu, do ARS.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do ARS odbędą się 17 i 18 września 2019 roku w budynku Wydziału Humanistycznego UMK, Fosa Staromiejska 1a. O konkretnym dniu i godzinie kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani za pomocą e-maila. W wypadku modułu POWER TSN SENT data rozmowy kwalifikacyjnej pozostaje niezmieniona, to 5 września o godz. 11.00 (WH UMK, sala Zielnik)